حبیب خدا
من از دیار حبیبم نه از بلاد رقیب ، مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم